Welcome to Tech Forum Online Magazine
  Find all you need to build your
future Cash Flow

  הפורום הטכנולוגי לעסקים - טופס ניהול סיכונים לפרויקט
  המכון ללימודי העשרה ושיעורים פרטיים לסטודנטים במדעים טכנולוגיים בחסות אבי א.ג.מ  שרותי בניה בע"מ


 

הפורום הטכנולוגי לעסקים

 

הפורום הטכנולוגי לעסקים - הפניות למכללות / קורסים מקצועיים / הדרכות - נדל"ן מניב
להבטיח את העתיד שלך - הרשם/י לקורסים סדנאות ימי עיון מקצועיים - רוכשים מקצוע מבטיחים הכנסה לשנים


English
 
French
 
Russian
 
 

מנחה לפרויקט גמר


הפורום הטכנולוגי
הכשרת מפקחי בניה
ניהול סיכונים בפרויקטי בניה


שאלות ותשובות בפרויקט גמר
הסטודנטים שואלים המנחה עונה
יש לך שאלה בנושא פרויקט גמר
היכנס עכשיו לפורום הטכנולוגי


שיעורים פרטיים - מורים פרטיים
הנחייה לפרויקט גמר הנדסאי בניין
במקצועות טכנולוגיים לפרויקט גמר

אדריכלות ועיצוב פנים

הפורום הטכנולוגי מתמחים
בעיצוב משרדים - עיצוב חנויות

ניהול סיכונים

טופס ניהול סיכונים לקבלן ראשי וקבלני משנה בפרויקט
יש למלא את טופס ניהול סיכונים בהתאם להנחיות ממונה הבטיחות באתר ולעבודות מיוחדות יש לקבל היתר מיוחד

תאריך עריכת הטופס:______________________
שם המזמין:_____________________________
שם הקבלן / המבצע:_______________________
תאריך ביצוע העבודה:______________________
מקום העבודה:___________________________

1. תיאור הפעילות בקצרה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניהול הבניה
ניהול סיכונים בפרויקט בניה

מורה פרטי

הפורום הטכנולוגי שעובד בשבילך 24/7
22/03/2015

תכנון ניהול עיצוב פיקוח בניה
פרויקט גמר עידכונים, הנחיות, טיפים

מכללות יש בכל הארץ
אבל מנחה פרטי לפרויקט גמר
זה כבר סיפור אחר לחלוטין
הנחייה לפרויקט גמר


עיצוב משרדים

הרצאות סדנאות שיעורים פרטיים
השתלמויות בניהול הבניה2. שלבי העבודה לביצוע:
יש לפרט את מס. הפעילות, שלב העבודה לביצוע, הסיכונים האפשריים בכל שלב והפעילות המונעת הנדרשת

הפעילות המונעת הנדרשת הסיכונים האפשריים תיאור הפעילות מס.
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

3. רשימת היתרים נדרשים:
עבודה בה נדרש היתר מיוחד לא תבוצע ללא ההיתר חתום כולל תאריכים לביצוע

לא כן היתרים
     
    עבודה באש
    עבודה במתח חשמלי חי
    עבודה בחלל סגור
    חפירת תעלה / בורות
    עבודות בגובה
    אישור בודק מוסמך למתקני הרמה, מנופים, עגלות ניידות, פיגומים
     
     

 

4. השפעות סביבתיות:
במידה וקיימת סכנת פגיעה או נזק למתקנים סביבתיים או מערכות הקיימות באזור העבודה או בצמוד לו

לא כן נזקים צפויים למערכות ומתקנים בסביבת/ בצמוד למקום ביצוע העבודה
     
    נזק לסביבה
    נזק לתשתיות חשמל / מים / ביוב / תקשורת / גז
    עוברי אורח
    מערכות או מתקנים אחרים
     
     
     
     

5. רשימת בדיקות נדרשות לסביבת עבודה כלים וציוד:
יש לבצע את הבדיקות הנדרשות בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה  או כל הוראה אחרת כפי שנדרשה ע"י היצרן

אישור תדירות בדיקות יומיות / תקופתיות
     
    סדר ארגון וניקיון באזור העבודה
    פיגומים / ציוד הרמה ושינוע בדיקת תקינות
    סימון והגנה ממשטחי הליכה מסוכנים
    אמצעי כיבוי אש
    גידור אזור העבודה
    בדיקת תקינות כלי עבודה / כבלים וחיבורי חשמל
    בדיקות הצפה וניקוזים
     


 

  חתימה:   שם ממלא הטופס:
  חתימה:   שם הקבלן המבצע:
  חתימה:   שם מנהל הפעילות / מנ"ע - בטיחות: 

 

 

", $text); $br_text = str_replace("\\","", $text); echo $br_text; fclose($handle); php?>